Aarhus, maj 2021

CORONAPROTOKOL TIL KOLLEGIELIGAEN

Denne Corona-protokol er udarbejdet til brug til Kollegieligaen. Udarbejdelsen af protokollen er sket på baggrund af de pr. 29. april 2021 gældende retningslinjer, samt efterfølgende justeringer senest pr. 18. maj. Herunder med anvisning af de besluttede grænser for udfasningen af forsamlingsforbuddet. Sidst i protokollen vil der være link-henvisning til supplerende materiale.

 1. Udfasning af det lille forsamlingsforbud

Udfasning af det lille forsamlingsforbud

6. maj

21. maj

11.juni

1. august

Indendørs forsamlingsforbud

10

50

100

Dlff afskaffes

Udendørs forsamlingsforbud

50

100

Afskaffes

 

 

 1. Særlige retningslinjer for Kollegieligaen
 • Stævnet består af to ”bobler”: Boble 1 = streetbasket og beach volley og Boble 2 = fodboldbanerne. Jf. forsamlingsforbuddet må der maks. være 100 personer i hver boble inkl. trænere, dommere etc.
 • Hvert hold må maks. bestå af 8 spillere.
 • Holdene SKAL selv medbringe overtræksveste, både til målvogtere men også i forbindelse med farvelighed med modstander.
 • Når en boble er færdigspillet, skal alle hurtigst muligt forlade spillestedet, så de nye hold kan komme til.
 • Man skal følge de afmærkede ruter, der er lavet for at sikre den nødvendige afstand og respektere opsætning af de to ”bobler”.
 • Der vil ikke være mulighed for omklædning og bad.
 • Man må gerne forlade sin boble for at gå på toilet eller benytte sig af den udendørs madbod/udeservering.
 • Det er kun spillere, trænere, dommere og officials, der må opholde sig i de afmærkede zoner/bobler. Tilskuere skal blive på arealerne uden for stregerne.
 • Alle, der ikke spiller, skal holde sig væk fra selve banerne.
 1. Hvem er ansvarlig for overholdelsen af regler og retningslinjer?

En forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at Kollegieligaens stævneledelse samt de deltagende hold tager fælles ansvar for afvikling af aktiviteten.

 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19. 4.

Særlige retningslinjer:

 • Der kan foretage en inddeling af banearealer eller andre udendørs arealer i felter og foreningen beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (f.eks. med snore, kegler, optegning mv.).
 • Aktiviteten afvikles med fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlinger, samt i relevant omfang overvågning af dette løbende. Der udnævnes personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr rengøres de undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes/desinficeres eller rengøres med f.eks. vand og sæbe løbende under aktiviteten afsprittes hænder (det kropslige kontaktpunkt) løbende.
 • Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med flere end det tilladte antal deltagere, så længe der på intet tidspunkt er flere end det tilladte antal personer til stede på samme sted – i samme aktivitet - samtidig. F.eks. kan håndboldstævner eller ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til det tilladte antal personer, som herefter tager hjem, hvorefter op til det tilladte antal personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end det tilladte antal personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de pågældende deltager i.
 • Det er muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt det tilladte antal personer i hver gruppe inklusiv en frivillig holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.
 • Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere end det tilladte antal deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere.
 • Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end det tilladte antal deltagere, hvis flere end det tilladte antal personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse.
 • I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af Covid-19 5. Til foreningens bestyrelse: Klubben holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og håndboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse. Aktiviteter igangsættes kun, hvis klubbens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i gældende Corona-regler. Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteter kan opstartes og skal løbende følge og evaluere organiseringen og eksekveringen. Det skal monitoreres, hvem der deltager i aktiviteter, da dette skal bruges til eventuel smitteopsporing. Klubben skal sikre tydelig skiltning med gældende Corona-regler. Klubhuslokaler skal holdes lukket. Klubhuslokaler med salg af mad og drikke kan holde åbent for salg og servering både ude og inde. Såfremt klubbens café holdes åben, skal Erhvervsministeriets retningslinjer for restaurationsbranchen følges. Toiletter må holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold.
 1. Generelle retningslinjer

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal altid følges. Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i klubben. Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp. Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug. Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug. Drikkedunke må ikke deles med andre. Der må ikke være fælles håndklæder. Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden aktiviteten starter. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Alle forlader anlægget efter aktiviteten er slut. I denne tid bør der ikke arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter. Det er til enhver tid den arrangerende forening af aktiviteten (træning eller kamp), der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

 1. Guidelines for afvikling af kampe og stævner

Udendørskampe og stævner kan afvikles, så længe man overholder det gældende forsamlingsforbud. Vær her særligt opmærksomme på, at trænere, udskiftere, dommere, andre officials og tilskuere også tæller med under det gældende forsamlingsforbud. Det er tilladt at have tilskuere, så længe der samlet set ikke er forsamlet mere end op til det tilladte personer ved kampen/stævnet inkl. de aktive. Der skal laves to særlige afmærkninger i tilknytning til kampbanen, der tydeligt viser, hvor trænere og udskiftere skal opholde sig Opvarmning for udskiftere kan foregå i de opmærkede udskiftningsområder eller i umiddelbar tilknytning dertil. Man må ikke kunne opfattes som en del af en anden gruppe på anlægget. Der må ikke indtræde nye hold på det afmærkede område for kampbanen, før alle har forladt området. Dette for at sikre, at der på intet tidspunkt er for mange mennesker forsamlet. Der må gerne afvikles to kampe/stævner på samme anlæg, men det skal være separate arrangementer, og de skal være tydeligt adskilt fra hinanden. Ved afvikling af stævner gælder samme regler som ved afvikling af enkeltkampe. Dog må det samlede deltagerantal i en stævnegruppe ikke overstige det gældende forsamlingsforbud. Et stævne kan afvikles i flere stævnegrupper, så længe stævnegrupperne behandles som separate stævner. Det betyder, at der fx kan afvikles kampe for en stævnegruppe fra kl. 10.00-12.30, herefter kan der afvikles kampe for en anden stævnegruppe fra kl. 13.00-15.30. Endelig kan der så afvikles kampe i en tredje stævnegruppe, hvor der gerne må være gengangerhold fra de to stævnegrupper, der er afviklet tidligere på dagen. Hvis man har deltaget i en stævnegruppe tidligere på dagen, skal man dog have forladt området, inden man kan deltage i en ny stævnegruppe senere på dagen. Det vigtige er, at der aldrig er flere end forsamlingsforbuddet til stede på samme sted samtidig. Se formulering fra Politiet her: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-ogforsamlinger De hold, der ikke spiller, skal opholde sig i umiddelbar nærhed af de andre hold til stævnet. De må ikke mikses med andet stævne på samme anlæg. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere stævner med forskellige grupper. Hilsepligten før og efter kampen er afskaffet under Covid-19. Hvis ikke der er plads på kampbanen, skal der anvises særligt opvarmningsområde til dommeren/dommerne.

 1. Links
  Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv. b. Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv. c. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021
Følg med 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X